“A fun and challenging contest!”

Disclaimer

U bevindt zich op de website van de Bebras Belgium-wedstrijd (https://www.bebras.be), een wedstrijd die wordt georganiseerd door de VZW Computer Science and IT in Education (https://www.csited.be). U kunt ons bereiken op het volgende e-mailadres: info@bebras.be of per post op het volgende adres:

Bebras Belgium
Parvis de la Cantilène 1 bte 202
1348 Louvain-la-Neuve
België

De VZW Computer Science and IT in Education is ingeschreven in de griffie van de rechtbank van koophandel van Nijvel onder bedrijfsnummer 847.433.669. De statuten zijn beschikbaar op de website van de Belgische Monitor. Door deze website te bezoeken, aanvaardt u onderstaande gebruiksvoorwaarden in hun integraliteit.

Verantwoordelijkheid

Deze site biedt informatie aan de gebruiker van diverse aard. Ondanks al onze inspanningen om dit te vermijden kan deze informatie toch nog fouten bevatten. Behoudens grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van haar kant, kan de VZW Computer Science and IT in Education niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde informatie of voor de manier waarop de gebruiker die zou kunnen interpreteren of er gebruik van maken.

Links naar andere websites worden op deze pagina's louter indicatief ter beschikking gesteld en het bestaan van deze links betekent niet dat de VZW Computer Science and IT in Education de inhoud van de voornoemde sites goedkeurt of onderschrijft. Wanneer u deze links bezoekt, raden wij u aan om hun wettelijke disclaimers met aandacht te lezen. De VZW Computer Science and IT in Education kan onder geen beding verantwoordelijk geacht worden voor de inhoud, de handeling van de eigenaars of van de operatoren van deze sites. Het feit dat een andere website een link bevat naar deze website betekent in geen geval dat de VZW Computer Science and IT in Education deze site aanbeveelt of de meningen ondersteunt die aldaar worden geuit.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Alle informatie die wordt doorgestuurd naar de VZW Computer Science and IT in Education blijft bewaard in hun bestanden en persoonlijke of individueel identificeerbare informatie zal niet worden doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming.

Overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1982 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals gewijzigd in de wet van 11 december 1998, kunt u inzage krijgen in de gegevens die u persoonlijk aanbelangen en hebt u het recht deze te wijzigen. Gelieve alle verzoeken dienaangaande te richten tot het adres dat hierboven is vermeld.

Intellectuele eigendom

Alle teksten, foto's, documenten, lay-outs en andere elementen weergegeven op deze website zijn eigendom van de VZW Computer Science and IT in Education en/of worden gebruikt onder licentie en worden beschermd door de geldende wetten inzake auteursrechten, naburige rechten, rechten op databanken en intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders vermeld, kunnen alle materialen die worden gedownload van deze site vrij en gratis gebruikt worden, op voorwaarde dat de bron steeds exact wordt vermeld, en dit enkel voor persoonlijk gebruik, en niet voor commerciële nog publicitaire doeleinden. Vertaling, aanpassing, wijziging, en/of distributie van het geheel of een gedeelte van deze site, in welke vorm dan ook, zijn onderworpen aan de voorafgaandelijke goedkeuring van de VZW Computer Science and IT in Education en eventueel rechthebbende derden. Elke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

Recht op afbeelding

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, bezit iedereen het alleenrecht op afbeeldingen van zijn persoon en kan niemand anders daarvan gebruik maken zonder zijn toestemming. Nochtans worden er foto's gepubliceerd op deze website, en op de officiële sociale netwerken van de wedstrijd, van diverse activiteiten georganiseerd door de VZW Computer Science and IT in Education, gerelateerd aan de Bebras Belgium-wedstrijd.

Het is in de praktijk onmogelijk om voor elke afzonderlijke foto toelating te krijgen van elke persoon die erop is afgebeeld, of van hun ouders als het om minderjarigen gaat. Derhalve worden deze foto's op de website van de Bebras Belgium-wedstrijd gepubliceerd onder bepaalde voorwaarden. De VZM Computer Science and IT in Education ontleent geen commercieel of andere voordeel aan deze publicatie, er wordt geen enkele manier om een persoon te identificeren vermeld in de buurt van zijn of haar afbeelding en de foto's kunnen in geen enkel geval gebruikt worden buiten de website van de Bebras Belgium-wedstrijd, de website van de VZW Computer Science and IT in Education, and op hun officiële sociale netwerken. Tenslotte zal op eenvoudig verzoek van de betrokken persoon, of van een ouder of voogd in het geval van minderjarigen, verzonden naar het adres dat bovenaan deze pagina staat vermeld, de afbeeldingen waarop die persoon zich bevindt, worden verwijderd of op zijn minst het gezicht van de betrokken persoon erop onherkenbaar worden gemaakt.

Diversen

Elk geschil met betrekking tot de inhoud en het materiaal op deze site valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Nijvel in België.

Deze gebruikwvoorwaarden kunnen aangepast worden naar aanleiding van technologische evoluties of veranderingen in de gangbare legislatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving aan de gebruikers.